Privacy Disclaimer

Privacy disclaimer van ‘Reintje vzw’

‘Reintje vzw’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

In dit privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ‘Reintje vzw’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens steeds verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt, zoals verder in deze privacyverklaring beschreven;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming telkens wanneer wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens maximaal gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als ‘Reintje vzw’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als verwerker van de persoonsgegevens voor ‘Reintje vzw’ wordt aangesteld de functionaris die is aangesteld voor het beheer van de website & het online ticketsysteem.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen wil stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Toneelgroep Reintje vzw, Ijzerstraat 9, 1560 Hoeilaart, ook te bereiken via mail: info@reintje.be

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Reintje vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen ingevolge de verzekeringswetgeving met name de verzekeringsplicht voor het inzetten van vrijwilligers (verzekeringsplicht);
 • het organiseren van alle activiteiten van onze toneelgroep (bestuursvergaderingen, algemene ledenvergadering, toneelrepetities, toneelopvoeringen en alle nevenorganisaties in dat kader);
 • het contacteren van leden en vrijwilligers om te kunnen deelnemen aan de bovenstaande activiteiten van de toneelgroep Reintje vzw;
 • het versturen van nieuwsbrieven, vergaderagenda’s en -verslagen omtrent de activiteiten van ‘Reintje vzw’;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • het promoten van onze toneelopvoeringen en aanverwante activiteiten;
 • het contacteren van alle gebruikers van het elektronisch ticketsysteem voor de afhandeling van de verkoop van toegangskaarten voor de toneelopvoeringen van ‘Reintje vzw’.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • voor onze leden betreft dit de volgende persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s.
 • voor alle vrijwilligers en sympathisanten die geen lid zijn maar willen op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfslogo’s.
 • voor de gebruikers van het elektronisch ticketverkoopsysteem: naam, voornaam, telefoonnummer, betalingsreferentie en e-mailadres.

Van alle leden wordt verwacht dat zij elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk, spontaan en schriftelijk doorgeven aan de verwerker van de persoonsgegevens die werd aangesteld om deze gegevens namens ‘Reintje vzw’ te beheren.

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, worden enkel door ons aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde partijen aan wie de volgende taken (kunnen) worden uitbesteed:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzekeren van onze leden en activiteiten;
 • het verspreiden van nieuwsbrieven, programmaboekjes en uitnodigingen in lokale pers en op sociale media;
 • de online verkoop van tickets;

Buiten bovenstaande gevallen delen wij geen persoonsgegevens met derden, tenzij u ons hier schriftelijk opdracht toe geeft. U heeft het recht deze opdracht/toestemming ten allen tijde weer in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Toneelgroep ‘Reintje vzw’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of niet langer dan vereist door de wet.

 • Voor onze leden betekent dit concreet dat hun persoonsgegevens worden bewaard tijdens de volledige duurtijd van hun lidmaatschap.
 • Voor onze vrijwilligers en sympathisanten  worden de mailadressen (+ telefoonnummers) verwerkt en opgeslagen tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving of wanneer dit door een wettelijke of decretale bepaling wordt opgelegd.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens maximaal te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Dit betreft onder meer maatregelen ter bescherming tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking zoals:

 • Alle personen die namens ‘Reintje vzw’ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en wachtwoordbeleid.

Het is de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke om effectieve maatregelen te treffen en de conformiteit van de verwerkingsactiviteiten aan te tonen, zelfs als de verwerking wordt uitgevoerd door een gegevensverwerker namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

Uw rechten omtrent onze verwerking van uw persoonsgegevens

 • U hebt recht op inzage van alle persoonsgegevens die over u worden bijgehouden in onze verwerking van de persoonsgegevens.
 • U hebt recht op een kosteloze kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U hebt recht op eventuele correctie en/of aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn.
 • U mag eisen dat uw persoonsgegevens  geheel of gedeeltelijk gewist worden wanneer:
  • ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt,
  • er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking,
  • u wenst terug te komen op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.
 • U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, met uitzondering van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.
 • U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen op een duurzame drager of in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw uitdrukkelijke vraag en voor zover dit technisch mogelijk is, zelf kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming of naar aanleiding van de aankoop van tickets voor een toneelproductie hebben verkregen, kunt u uw toestemming na elke toneelproductie opnieuw intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft echter onverminderd geldig.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.  U kan ons contacteren via de contactpagina op onze website https://reintjehoeilaart.wordpress.com/contact/

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vragen wij u hierover rechtstreeks contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijziging privacy statement 
‘Reintje vzw’ kan ten allen tijde zijn privacystatement wijzigen.  Deze wijzigingen zullen steeds bijtijds worden aangekondigd via onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 3 oktober 2018.